Що е етнография?

ЕТНОГРАФИЯ

Историческа наука за етногенезиса и етническото развитие на древните и съвременните народи, за разселванията и придвижванията им, за формирането и проявата на техните културно-битови особености и културно-историческите им взаимоотношения. Натрупването на етнографски материал започва от древността, увеличава се през епохата на Великите географски открития и през 18 в. се правят първите опити за научното му осмисляне. Като самостоятелна наука етнографията се оформя от средата на 19 в., когато в западноевропейската и руската хуманитаристика се появява първото научно течение - романтично-митологичното. През II половина на 19 в. се развива ранният еволюционизъм в етнографията, от началото на 20 в. се развиват и др. основни научни направления - диалектически материализъм, дифузионизъм, функционализъм, социологически и психологически направления, структурализъм. Свързана е тясно с историята, фолклористиката, социологията, демографията, географията, антропологията, лингвистиката, с които формира зони на интердисциплинарни проучвания.

{START_COUNTER}